Rekrutacja 2018/2019

Rekrutacja 2018/2019

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019. W roku szkolnym 2018/2019 rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola, oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych prowadzone jest w tych samych terminach.

od dnia godz. do dnia godz. Etap rekrutacji/czynność rodzica
Kontynuacja edukacji przedszkolnej.
28 marca 10 kwietnia w godzinach pracy przedszkola/szkoły Potwierdzenie kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
09 kwietnia 23 kwietnia w godzinach pracy sekretariatu przedszkola: wtorek, czwartek od godz.7.30 – 15.30, piątek od godz.11.30 – 15.30/szkoły Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
Kopię orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata , należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji,w której wybrano oddziały integracyjne.
24 kwietnia
27 kwietnia Weryfikacja wniosków.
30 kwietnia 13:00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
02 maja 09 maja  w godzinach pracy sekretariatu przedszkola: wtorek, czwartek od godz.7.30 -15.30, piątek od godz.11.30 -15.30 Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
10 maja 13:00 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Procedura odwoławcza.
od 11 maja Uruchomienie procedury odwoławczej.
W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
6 czerwca 15:00 Opublikowanie w BIP Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko wykazu wolnych miejsc.
7 czerwca 13 czerwca w godzinach pracy przedszkola/szkoły Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
14 czerwca 15 czerwca Weryfikacja wniosków.
18 czerwca 13:00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
18 czerwca  21 czerwca  w godzinach pracy przedszkola/szkoły Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
22 czerwca  13:00 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
od 22 czerwca Uruchomienie procedury odwoławczej.
29 sierpnia Opublikowanie w BIP Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko wykazu wolnych miejsc.

Dokumenty należy pobrać i złożyć w sekretariacie przedszkola w godzinach pracy sekretariatu przedszkola: wtorek, czwartek od godz. 7.30 – 15.30, piątek od godz. 11.30 – 15.30