Rekrutacja 2019/2020

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020. W roku szkolnym 2019/2020 rodzice dzieci urodzonych w latach 2014 – 2016 ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola, oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych prowadzone jest w tych samych terminach.

od dnia godz. do dnia godz. Etap rekrutacji/czynność rodzica
Kontynuacja edukacji przedszkolnej.
01 marca 08 marca w godzinach pracy sekretariatu przedszkola: wtorek, czwartek od godz.7.30 -15.30, piątek od godz.8.30 -11.30 Potwierdzenie kontynuowania przez obecnych 3 i 4 latków edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
11 marca 22 marca w godzinach pracy sekretariatu przedszkola: wtorek, czwartek od godz.7.30 – 15.30, piątek od godz.8.30 – 11.30 Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
Kopię orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata , należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji,w której wybrano oddziały integracyjne.
25 marca
28 marca Weryfikacja wniosków.
02 kwietnia 13:00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
03 kwietnia 18 kwietnia  w godzinach pracy sekretariatu przedszkola: wtorek, czwartek od godz.7.30 -15.30, piątek od godz.8.30 -11.30 Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
25 kwietnia 13:00 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Procedura odwoławcza.
od 26 kwietnia Uruchomienie procedury odwoławczej.
W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
14 maja 15:00 Opublikowanie w BIP Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko wykazu wolnych miejsc.
15 maja 20 maja w godzinach pracy sekretariatu przedszkola: wtorek, czwartek od godz.7.30 -15.30, piątek od godz.8.30 -11.30 Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
22 maja 27 maja Weryfikacja wniosków.
30 maja 13:00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
03 czerwca  10 czerwca  w godzinach pracy sekretariatu przedszkola: wtorek, czwartek od godz.7.30 -15.30, piątek od godz.8.30 -11.30 Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
12 czerwca  13:00 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
od 13 czerwca Uruchomienie procedury odwoławczej.
01 lipca Opublikowanie w BIP Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko wykazu wolnych miejsc.

Dokumenty należy pobrać i złożyć w sekretariacie przedszkola w godzinach pracy sekretariatu przedszkola: wtorek, czwartek od godz. 7.30 – 15.30, piątek od godz. 8.30 – 11.30