+48 48 384 84 79 jedlnia.przedszkole@gmail.com
ul. Słoneczna 5/1, 26-630 Jedlnia-Letnisko
6.30-17.00
intro baner
budowa przedszkola

Historia

Przedszkole w Jedlni-Letnisku powstało, dzięki staraniom Gminnego Komitetu Opieki Społecznej i miejscowej ludności, w dniu 24 marca 1944 roku. Mieściło się ono w domu państwa Piekarskich przy ulicy Nadrzecznej. Przedszkole to było 1-oddziałowe. Liczba dzieci wynosiła od 25 do 30. We wrześniu 1944 roku, ze względów lokalowych przedszkole przeniesiono do domu pana Szczepańskiego przy ulicy 3-ego maja. Był to okres bombardowania stacji kolejowej oraz przejścia frontu niemiecko-rosyjskiego. Po przejściu frontu do przedszkola zgłaszało się coraz więcej dzieci.

W 1945 roku, na prośbę mieszkańców Jedlni-Letnisko, przedszkole przeniesiono do domu państwa Tylińskich przy ulicy Żeromskiego 5. Mieszkańcom zależało aby przedszkole znajdowało się w centrum osiedla. Przedszkole to pracowało również w czasie wakacji. Wtedy to urządzano w nim półkolonie dla miejscowych dzieci od 4 do 14 lat.

W 1947 roku Gminny Komitet Opieki Społecznej został zlikwidowany, a przedszkole przejmuje Inspektorat Szkolny.

Zapotrzebowanie na miejsca dla dzieci w przedszkolu stale wzrastało. W 1952 roku liczba dzieci wzrosła do 120. W 1953 roku utworzono czwarty oddział dzieci. Przedszkole miało 9-godzinny cykl pracy.

W 1987 roku do przedszkola zostało przyjętych 165 dzieci. Z powodu dużej ilości dzieci 6-letnich i trudnych warunków lokalowych, utworzono 2 dodatkowe oddziały dzieci 6-letnich w budynku przy ulicy Płużańskiego. Dzieci z tych oddziałów nie korzystały z wyżywienia, a cykl pracy był 5-godzinny.

5 maja 1988 roku oddziały dzieci 6-letnich z budynku przy ulicy Płużańskiego przeniosły się do budynku przy ulicy Asnyka 1.

We wrześniu 1988 roku oddziały przy ulicy Żeromskiego 5 zmieniły swoją siedzibę. Przedszkole przejęło budynek po byłej Izbie Porodowej przy ulicy Jasnej 17. Zmieściły się tam dwa oddziały dzieci 3-6 letnich z całodobowym wyżywieniem.

W 1993 roku Państwowe Przedszkole w Jedlni-Letnisku zmieniło swój status na Publiczne Przedszkole w Jedlni-Letnisku.

W kwietniu 1994 roku Publiczne Przedszkole w Jedlni-Letnisku obchodziło 50-lecie swojej działalności. Z tej okazji w budynku Urzędu Gminy odbyła się uroczystość, na której honorowymi gośćmi buła wiceminister edukacji narodowej Danuta Grabowska i Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko Zygmunt Malarczyk.

W 1999 roku, w związku z obowiązkiem szkolnym, oddziały dzieci 6-letnich, z budynku przy ulicy Asnyka 1, zostały przejęte przez Publiczną Szkołę Podstawową w Jedlni-Letnisku.

Od września 1999 roku przedszkole funkcjonowało tylko w jednym budynku przy ulicy Jasnej 17. Było to przedszkole 2-oddziałowe z całodziennym wyżywieniem i 10-godzinnym cyklem pracy. Do przedszkola uczęszczały dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Od września 2008 roku, ze względu na duże zapotrzebowanie na opiekę przedszkolną, do przedszkola uczęszczają tylko dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

W listopadzie 2010 roku przedszkole zostało przeniesione do nowo wybudowanego obiektu z siedzibą przy ulicy Słonecznej 5/1. W nowo otwartej placówce utworzono 4 oddziały dla 100 dzieci. Dzieci mają tu do dyspozycji 4 sale z przylegającymi do nich toaletami, salę do wspólnych zabawa pod świetlikiem tzw. „patio”, szatnię i plac zabaw.

Dzieci uczestniczą w bezpłatnych zajęciach dodatkowych- języku angielskim i w zajęciach logopedycznych.

Pierwszą dyrektorką Przedszkola w Jedlni-Letnisku była Pani Stefania Miszta. Kierowała tą placówką od początku jej istnienia do 1972 roku, kiedy to przeszła na emeryturę. Następczynią Stefanii Miszty była Pani Irena Kucharska, pełniła swoją funkcję w latach 1972 – 1985. W 1985 roku obowiązki kierownicze przedszkola przejmuje długoletnia nauczycielka tej placówki Pani Helena Sęczyk. W latach 1986 – 2000 funkcję dyrektora Publicznego Przedszkola w Jedlni-Letnisku pełniła Pani mgr Anastazja Ciupińska a od 2000 roku do 2020 roku funkcję dyrektora placówki pełniła Pani mgr Elżbieta Wołos. Obecnie funkcję p.o. Dyrektora Publicznego Przedszkola w Jedlni – Letnisko sprawuje Pani mgr Barbara Waniek – Czarnecka.

Obecnie w przedszkolu zatrudnionych jest 34 pracowników w tym: 19 nauczycieli i 15 pracowników administracji i obsługi, a także dodatkowo” 1 katechetka, 1 nauczyciel angielskiego i 1 nauczyciel logopeda.

Wszyscy pracownicy przedszkola starają się, aby przedszkole stało się domem, w którym wszystkie dzieci czują się bezpieczne, kochane i otoczone troskliwą opieką.

budowa przedszkola
footer baner
intro baner

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE w Jedlni-Letnisko

+48 48 384 84 79 jedlnia.przedszkole@gmail.com
ul. Słoneczna 5/1, 26-630 Jedlnia-Letnisko
6.30-17.00
Facebook