+48 48 384 84 79 jedlnia.przedszkole@gmail.com
ul. Słoneczna 5/1, 26-630 Jedlnia-Letnisko
6.30-17.00
intro baner
ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Ochrona Danych Osobowych – ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 12. ust. 1 oraz 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm.),informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem tych danych

Administrator danych osobowych

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  jest Publiczne Przedszkole w Jedlni Letnisko  ul. Słoneczna 5/1.

Można się z nim skontaktować się poprzez adres e-mail: jedlnia.przedszkole@gmail.com lub pisemnie na adres korespondencyjny Publiczne Przedszkole w Jedni Letnisko ul. Słoneczna 5/1, 26-630 Jedlnia Letnisko.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: kujawiak_ewa@o2.plhenryk.byzdra@kancelariakpg.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora, wskazany w pkt 1.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Pani/Pana i Państwa dzieci będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz promocji osiągnięć uczniów i kształtowania pozytywnego wizerunki przedszkola w ściśle określonym minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy) oraz art. 9 ust. 2 lit. g. W wyjątkowych sytuacjach przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a), np. publikacja wizerunku, udział dziecka w turniejach czy konkursach zewnętrznych.

Prawo do cofnięcia zgody

Rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać danych osobowych od chwili wycofania zgody. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed jej wycofaniem pozostają zgodne z prawem

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz i archiwizowane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j.: Dz.U. z 2020 r. , poz. 164 z pózn. zm.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji archiwalnej (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt).

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do danych osobowych;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 5. prawo do sprzeciwu.

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Posiada Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, Warszawa..

 1. Informacja o obowiązku/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych przetwarzanych dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jest obowiązkowe (rekrutacja, prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji oraz dla zapewnienia właściwej opieki nad dzieckiem). Brak podania takich danych uniemożliwi korzystanie z usług przedszkola. Podanie danych, których przetwarzanie opiera się na wyrażonej zgodzie jest dobrowolne.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz przekazanie danych do państwa trzeciego

Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.  

Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA Z PLACÓWKI

Na podstawie z art. 14  ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm.), w związku z upoważnieniem Pani/Pana przez rodziców/opiekunów prawnych do odbioru dziecka z placówki, uprzejmie informujemy że:

Administrator danych osobowych

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  jest Publiczne Przedszkole w Jedlni Letnisko  ul. Słoneczna 5/1.

Można się z nim skontaktować się poprzez adres e-mail: jedlnia.przedszkole@gmail.com lub pisemnie na adres korespondencyjny Publiczne Przedszkole w Jedni Letnisko ul. Słoneczna 5/1, 26-630 Jedlnia Letnisko.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: kujawiak_ewa@o2.plhenryk.byzdra@kancelariakpg.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora, wskazany w pkt 1.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie w formie papierowej w celu udokumentowania upoważnienia nadanego Pani/Panu przez rodzica/opiekuna prawnego do odbioru dziecka z Przedszkola oraz potwierdzenia Pani/Pana tożsamości i kontaktu z Panią/Panem jako osobą upoważnioną przez rodziców/opiekunów prawnych do odbioru dziecka. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa  dziecka (art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo oświatowe).

Kategorie danych osobowych

Administrator przetwarza  Pani/Pana dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, nr dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Źródło pochodzenia danych

Pani/Pana dane Administrator pozyskał od rodzica/opiekuna prawnego dziecka, który podał Pani/Pana dane w celu nadania upoważnienia do odbioru dziecka z placówki.

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celu w jakim zostały one pozyskane oraz okres wynikający z obowiązujących przepisów w zakresie archiwizacji dokumentów.

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to z przepisów prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do danych osobowych;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 5. prawo do sprzeciwu.

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Posiada Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, Warszawa..

Informacja o obowiązku/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do weryfikacji tożsamości osoby upoważnionej do odbioru dziecka. Brak podania danych uniemożliwi odbiór dziecka z przedszkola.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz przekazanie danych do państwa trzeciego

Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.  

Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Dane Inspektora Ochrony Danych:

Ewa Kujawiak

Tel. 600 827 683

Adres @mail: kujawiak_ewa@o2.pl

ochrona danych osobowych
footer baner
intro baner

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE w Jedlni-Letnisko

+48 48 384 84 79 jedlnia.przedszkole@gmail.com
ul. Słoneczna 5/1, 26-630 Jedlnia-Letnisko
6.30-17.00
Facebook