+48 48 384 84 79 jedlnia.przedszkole@gmail.com
ul. Słoneczna 5/1, 26-630 Jedlnia-Letnisko
6.30-17.00
intro baner
zabawa w przedszkolu

Koncepcja pracy

1. Misja przedszkola

Każde dziecko jest dla nas ważne. Robimy wszystko, aby w naszym przedszkolu dziecko czuło się akceptowane i bezpieczne. Stwarzamy warunki do jego harmonijnego rozwoju, do bycia samodzielnym i otwartym na nowe doświadczenia. W naszym przedszkolu zachęcamy dzieci do zdobywania wiedzy, i twórczych poszukiwań. Stwarzamy okazje do łączności ze sztuką (teatr, plastyka, literatura, muzyka) pogłębiamy jej wpływ na codzienne życie dziecka. Promujemy dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, budujemy poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwijamy kompetencje społeczne, a także uczymy odróżniania dobra od zła. Wspieramy w działaniach wychowawczych rodziców. Naszym marzeniem jest, aby dzieci bez widocznego wysiłku, bez dużego stresu, bez płaczu osiągnęły granice, które będą nas zdumiewały. Aby były niezwykle pomysłowe, miały bogaty słownik, rysowały, malowały, śpiewały i tańczyły oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy.

2. Wizja przedszkola

Nasze Przedszkole jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy. Każdemu dziecku stwarzamy szansę na miarę jego możliwości. Wdrażamy dzieci do aktywności ruchowej i troski o własne zdrowie. Wprowadzamy dzieci w świat wartości estetycznych, rozwijamy umiejętności wypowiadania się poprzez muzyką, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne. Kształtujemy świadomość ekologiczną oraz tożsamość narodową i regionalną. Dbamy o potrzeby dzieci i rodziców. Rodzice czynnie uczestniczą w życiu przedszkola. W działalności przedszkola uwzględniamy też współpracę ze środowiskiem lokalnym.

3. Sylwetka absolwenta przedszkola

– jest zainteresowany nauką i literaturą,
– rozwija swoje talenty,
– jest aktywny i samodzielny,
– jest twórczy i otwarty,
– wrażliwy estetycznie,
– zna zasady kultury, normy współżycia społecznego i zachowania,
– ma pozytywny obraz własnego „ja”,
– umie wyrażać i kontrolować swoje emocje,
– umie sobie radzić w sytuacjach trudnych,
– stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną,
– ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym, jego zasobach i ich ochronie,
– odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny, chętnie współpracuje z innymi ludźmi, respektuje ich prawa,
– ma poczucie bycia Polakiem ,
– identyfikuje się ze swoim regionem i dostrzega jego piękno

4. Tradycje przedszkolne

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.

 • Uroczysty dzień urodzin dziecka,
 • akcja „Sprzątanie świata”,
 • Dzień Pluszowego Misia,
 • andrzejki,
 • mikołajki,
 • spotkanie wigilijne przy choince,
 • bal karnawałowy,
 • Biesiada z Babcią i Dziadkiem,
 • Śniadanie Wielkanocne
 • Dzień Rodziny,
 • działania będące przejawem troski o środowisko naturalne, takie jak akcja „Sprzątanie świata” czy selektywna zbiórka odpadów,
 • Wakacyjna „Zielona noc”,
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

5. Kierunki działania (priorytety) na lata 2016– 2021:

Rok szkolny 2016/2017

KU WARTOŚCIOM
Przedszkole jest miejscem przyjaznego przebywania dzieci – pomaga dostrzegać wokół siebie wartości ważne dla społeczeństwa.

Cele szczegółowe:
– rozróżnianie pozytywnych i negatywnych form zachowania,
– akceptowanie drugiego człowieka,
– rozróżnianie dobra od zła,
– przestrzeganie kompromisu w zabawie,
– rozwiązywanie konfliktów,
– pomaganie niepełnosprawnym i innym,
– rozpoznawanie i nazywanie uczuć innych,
– stosowanie się do umów ustalonych w grupie (Kodeksu Przedszkolaka),
– kształtowanie samodzielności,
– kształtowanie odporności emocjonalnej,
– kształtowanie poczucia przynależności do grupy, rodziny oraz wypełnianie obowiązków na rzecz innych,
– dbanie o dobro własne i innych,
– odczuwanie więzi z przedszkolem, domem rodzinnym i ojczyzną,
– używanie form grzecznościowych,
– kulturalne zachowywanie się w każdej sytuacji,
– rozróżnianie pozytywnych i negatywnych form zachowania,
– dostrzeganie odrębności innych i rozumienie ich potrzeb.

Formy realizacji:
– zabawy integracyjne, tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, ruchowe,
– rytmika,
– formy teatralne,
– literatura dla dzieci,
– wystawki prac dziecięcych,
– zajęcia otwarte,
– relaksacja,
– kronika przedszkolna,
– uroczystości,
– spotkania,
– konkursy,
– publikacje.

Rok szkolny 2017/2018

ZDROWE ODŻYWIANIE
Gdy przedszkolak dobrze zje to wesoło bawi się – zdrowy styl życia.

Cele szczegółowe:
– wzbogacanie wiedzy dzieci o zdrowiu człowieka i właściwym odżywianiu,
– zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania,
– budzenie zainteresowania własnym zdrowiem,
– kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania,
– uświadomienie znaczenia witamin dla zdrowia człowieka,
– rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej jasko jednego z ważnych czynników zdrowia,

Formy realizacji:
– zabawy integracyjne, tematyczne, dydaktyczne, ruchowe,
– formy teatralne,
– literatura dla dzieci,
– wystawki prac dziecięcych,
– zajęcia otwarte,
– relaksacja,
– kronika przedszkolna,
– uroczystości,
– konkursy,
– publikacje.
– spacery,
– wycieczki,
– spotkania z ciekawymi ludźmi,
– zajęcia tematyczne,

Rok szkolny 2018/2019

ŻYJĘ BEZPIECZNIE
Przedszkole uczy odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.

Cele szczegółowe:
– nabywanie umiejętności bezpiecznego i właściwego zachowania się w domu, w przedszkolu i na placu zabaw,
– podniesienie poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa na ulicy, nad wodą, w górach, w lesie i na wsi,
– kształcenie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo,
– poznanie podstawowych zasad, jako pieszego uczestnika ruchu drogowego,
– wdrażanie do odpowiedzialnego stosowania się do znaków i sygnałów drogowych,
– wdrażanie zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się w środkach lokomocji,
– poznanie zasad bezpiecznej kąpieli i wypoczynku nad wodą.
– wyrabianie nawyku unikania miejsc i zachowań niebezpiecznych,
– kształcenie właściwego zachowania się w kontakcie z obcymi osobami, zwierzętami i nieznanymi roślinami,
– rozwijanie umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia i zwracania się o pomoc – poznanie telefonów alarmowych,
– uświadomienie konieczności unikania zagrożeń i przestrzegania zasad bezpieczeństwa w zetknięciu się z żywiołem: pożar, burza, powódź i wichury.

Formy realizacji:
– metody aktywizujące (drama, narracja, burza mózgów, techniki twórczego myślenia),
– techniki plastyczne,
– spotkania dzieci z przedstawicielami zawodów takich jak strażak, policjant, l w ramach bloków tematycznych,
– prowadzenie zajęć w formie zabawy i inscenizacji,
– nauka wierszy i piosenek o charakterze prewencyjnym,
– quiz wiedzy na temat bezpieczeństwa,
– konkurs plastyczny.

Rok szkolny 2019/2020

NASZE UCZUCIA I EMOCJE
Przedszkole wspomaga rozwój społeczno-emocjonalny dzieci w różnorodnych sferach ich działalności.

Cele szczegółowe:
– uświadomienie dzieciom, czym są uczucia,
– rozwijanie u dzieci samoświadomości własnych uczuć i emocji,
– uwrażliwianie na uczucia innych osób,
– doskonalenie umiejętności otwartego wyrażania uczuć,
– nabywanie umiejętności wyrażania ich w formie plastycznej,
– kształcenie umiejętności słuchania tekstu odczytywanego przez nauczyciela,
– budowanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej,
– kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie,
– poznanie własnych praw i obowiązków,
– wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie,
– rozwijanie zdolności plastycznych dzieci,
– kształcenie umiejętności wyrażania własnych emocji w zabawie, pracach plastycznych i innych formach aktywności.

Formy realizacji:
– inscenizacje,
– opowiadania,
– drama,
– opowiadania,
– prace plastyczne,
– niedokończone historyjki,
– uzupełnianie niedokończonych zdań,
– zabawy relaksacyjne,

Rok szkolny 2020/2021

PRZEDSZKOLE DLA DZIECI I RODZICÓW
Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym oraz angażowanie rodziców w życie przedszkola.

Cele szczegółowe:
– dążenie do jedności oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego,
– wszechstronny rozwój dziecka,
– nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
– zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej,
– przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,
– wspieranie rodziców celu osiągnięcia przez dziecko gotowości do podjęcia nauki w szkole
– przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
– wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
– włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
– zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
– podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację,
– promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy realizacji:
– zebrania ogólne z rodzicami oraz z radą rodziców,
– zebrania grupowe,
– zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola,
– konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica,
– prowadzenie kącika dla rodziców, eksponowanie prac dzieci,
– organizację i prowadzenie zajęć dni otwartych dla rodziców,
– organizację warsztatów dla rodziców,
– organizacje teatru rodziców,
– włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych, takich jak: pasowanie na przedszkolaka, mikołajki, wigilia, bal karnawałowy, dzień matki i ojca, piknik rodzinny, itp. konkursy, wycieczki,
– angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i grup, m.in. sponsorowanie zakupu, zabawek, pomocy dydaktycznych itp.

zabawa w przedszkolu
footer baner
intro baner

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE w Jedlni-Letnisko

+48 48 384 84 79 jedlnia.przedszkole@gmail.com
ul. Słoneczna 5/1, 26-630 Jedlnia-Letnisko
6.30-17.00
Facebook